ระบบทอง

ระบบเติมเงิน/ทอง

-              ผลิตภัณฑ์สินค้าบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com มีสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนหลายรูปแบบซึ่งเป็นไปตามที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มได้กำหนดไว้ การเติมเงินและลักษณะการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มได้กำหนด

-              ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าทางเราไม่มีบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนให้ผู้ใช้ การซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเรามีสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้มาตรการที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเราไม่มีแพลตฟอร์มบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยน

-              ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ ทางเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการ หากผู้ใช้เติมเงินสำเร็จเรียบร้อย และจะไม่สามารถเรียกขอคืนเงินสำหรับการเติมเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

-              เมื่อผู้ใช้เติมเงินผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com แล้ว ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในบัญชีของท่าน ความผิดพลาดจากการดำเนินการ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจวิธีการเติมเงินไม่ดีพอ เป็นเหตุให้บัญชีผิดพลาด หรือเลือกเติมเงินผิดประเภทจนเสียผลประโยชน์ตนเอง ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดเชยจากทางเราได้

-              หากผู้ใช้เลือกใช้บริการเติมเงินจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องเคารพในหลักการและข้อตกลงทุกข้อของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้จะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ดี รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หมายเลขยืนยันตัวตนเป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบริการการจ่ายเงินของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม

-              หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงเรื่องการชำระเงินของหนังสือฉบับนี้ เป็นเหตุให้บัญชีถูกระงับและ/หรือผู้ใช้ถูกยุติการให้บริการ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากทางเราได้

-              หากเกิดกรณีระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาดเป็นเหตุให้การเติมเงินของผู้ใช้ล้มเหลว และเมื่อข้อมูลได้รับการกู้คืนมา และยังมีข้อมูลที่ใช้ได้ตรงกับหลักฐานตามกฎหมายที่ผู้ใช้นำเสนอมา ทางเรายินดีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลและมีมาตรการแก้ไขให้ตามหลักฐานการเติมเงินของผู้ใช้

-              หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรายินดีจะชดเชยส่วนต่าง

-              หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรามีสิทธิจะเรียกส่วนต่างกลับคืน

-              ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมว่าเมื่อผู้ใช้งานใช้สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนในบัญชีของผู้ใช้สั่งจองผลิตภัณฑ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำสั่งซื้อขายได้อีก นอกจากจะได้รับการยินยอมจากทางเรา สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้ได้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการการอ่านรวมถึงซื้อหนังสือแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้