คู่มือนักเขียน

คู่มือนักเขียน / ผลตอบแทน 

นักเขียน สามารถนำผลงานที่สร้างสรรค์มาเผยแพร่ จำหน่าย ผ่านบนเว็บไซต์ www.novelrealm.com ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มเปิดให้ใช้บริการ โดยทางนักเขียนจะได้ส่วนแบ่ง 80% จากยอดขายผลงานที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งทางเราจะหักค่าบริการ 20% 

( กรณีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย จะมีหนังสือแนบไปให้ ) 

ขั้นตอนการสมัคร สร้าง User ผู้ใช้ระบบทั่วไป เลือกหัวข้อนักเขียน เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มนิยาย กรอกข้อมูลต่างๆตามช่องที่ระบุไว้ ได้แก่ ชื่อนิยาย , นามปากกา , เพิ่ม URL ปกนิยาย , บทนำ  

เมื่อทำการเพิ่มนิยายเสร็จสิ้น นักเขียนสามารถเริ่มลงนิยายตอนที่ 1 โดยการกดปุ่ม เพิ่มตอน จากนั้นระบบหน้าอัพเดตเนื้อหาจะปรากฏแสดง ซึ่งประกอบด้วย แทบข้อมูลหลักๆ ต่อไปนี้ เลขตอน , ชื่อตอน , ราคาวางจำหน่าย และ เครื่องมือต่างๆ 

หลังจากที่เริ่มวางจำหน่ายนักเขียนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดขายได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญโนเวลเลียว์มจะมีการตัดยอดให้นักเขียน"เมื่อสิ้นสุดรอบเดือนปฏิทิน" โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ 1 ของเดือนใหม่

ข้อตกลง

 

ในแผงควบคุมนักเขียน ให้นักเขียนส่งข้อมูล ในหัวข้อ กรอกประวัติ/ถอน ซึ่งประกอบด้วย

กดอัพโหลด สำเนาหน้าสมุดบัญชี และ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ป้องกันการตกหล่น และป้องกันผู้สวมรอยแอบอ้าง รวมไปถึงการออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย  

ระบบที่เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

1.ระบบถอนเงินด้วยตนเอง นักเขียนทุกท่านสามารถออกคำสั่งถอนเงิน ในรอบหนึ่งเดือนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และจะออกคำสั่งถอนได้ต่อเมื่อมียอดขาย 2,000 บาทขึ้นไปในระบบ

2.ระบบถอนเงินอัตโนมัติ โดยจะเริ่มตัดยอดหลังจากที่สิ้นสุดรอบเดือนนั้นๆ ระบบนี้สำหรับนักเขียนที่ไม่ได้ออกคำสั่งถอนเงินด้วยตนเอง

3.ระบบตรวจสอบสถานะการรับโอน/ชำระ

4.สามารถดาวน์โหลดประวัติการขาย / ใบเสร็จ / หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ 

manager@novelrealm.com  

https://www.facebook.com/NovelRealm/inbox/