The Lost Swordsman


นายทหารหนุ่มผู้ค้นพบประตูเชื่อมต่อระหว่างสองโลกเข้าโดยบังเอิญ จึงตัดสินใจออกจากราชการมุ่งสู่โลกแห่งลมปราณเพื่อกลายเป็นยอดยุทธที่แท้จริง

เครื่องมือ :